قانون دو دقیقه ای برای غلبه بر اهمال کاری و تنبلی | میلاد علیزاده_آموزش توسعه فردی

قانون دو دقیقه ای چیست؟

قانون دو دقیقه ای یک استراتژی بسیار آسان برای غلبه کردن بر اهمال کاری و تنبلی است ولی استفاده کردن از این قانون به سادگی