جملات تاکیدی مثبت برای جذب ثروت و فراوانی

2.500 تومان