مدیریت عادتها

در این دوره آموزشی یکبار برای همیشه یادمیگیرید :

» عادت های بد خودتان را ترک بکنید
» عادت های فوق العاده قدرتمند در خودتان بسازید
» از عادت هایی که ساختید،محافظت بکنید و به عادت های قبلی خودتان برنگردید
» به صورت اتوماتیک به سمت موفقیت حرکت بکنید
» خواهید دانست که چرا ایجاد عادت های خوب اینقدر سخت است؟
» فرمولی برای ساخت هر عادت را خواهید دانست

فقط اگر تصمیم جدی برای ایجاد و ترک عادت هایتان گرفته اید در این دوره شرکت بکنید

 

79.000 تومان