[row h_align=”center”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ align=”center”]

[title style=”center” text=”دانلود فیلم کامل هدفگذاری حرفه ای” tag_name=”h2″ color=”rgb(28, 111, 184)”]

[section label=”Pricing Table 3″ bg_color=”rgb(245, 247, 251)” padding=”60px”]

[row_inner label=”Title”]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Pricing Boxes” style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center” padding=”30px 10px 30px 10px”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

چهارم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target4-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

سوم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target3-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

دوم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target%20Two-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

اول

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/One%20Target-1.mp4″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]
[section label=”Pricing Table 3″ bg_color=”rgb(245, 247, 251)” padding=”60px”]

[row_inner label=”Title”]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Pricing Boxes” style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center” padding=”30px 10px 30px 10px”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

هشتم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target8-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

هفتم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target7-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

ششم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target6-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

پنجم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target5-1.mp4″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]
[section label=”Pricing Table 3″ bg_color=”rgb(245, 247, 251)” padding=”60px”]

[row_inner label=”Title”]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner label=”Pricing Boxes” style=”small” col_bg=”rgb(255,255,255)” v_align=”equal” h_align=”center” padding=”30px 10px 30px 10px”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

دهم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target10-1.mp4″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

درس

نهم

[divider width=”80%” height=”2px” margin=”5px” color=”rgb(111, 166, 212)”]

[gap height=”15px”]

[button text=”دانلود” radius=”99″ link=”http://dl.zehnekhalag.ir/target/Target9-1.mp4″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

 

یک پیشنهاد بسیار ویژه برایتان دارم!

[ux_image id=”8013″ width=”50″]

قیمت محصول:79000تومان

فقط با 15800 تومان

[button text=”سفارش این محصول با تخفیف 80 درصدی” color=”success” radius=”10″ expand=”0″ link=”https://zehnekhalag.ir/p80″]

محتویات محصول برنامه ریزی و مدیریت زمان چیست؟

چرا اغلب ما از برنامه ریزی و مدیریت زمان به نتیجه مطلوب نمی رسیم؟

چگونه یک سیستم برنامه ریزی برای اهدافمان بنویسیم؟

چگونه از شروع روز تا پایان روز بر زمان خودمان مسلط بمانیم؟

چگونه می توانیم به بالاترین بازدهی ممکن در کارها برسیم؟

چگونه انرژی جسمانی خودمان را 10 برابر افزایش بدهیم؟

چگونه احساس و روحیه خودمان را همیشه در سطح عالی نگه داریم؟

چگونه تمرکز ذهنی خودمان را به بالاترین مقدار خود برسانیم؟

و ده ها نکات کاربردی دیگر

 

شما با استفاده از تکنیک ها و اصول این دوره یک نظم اساسی به زندگی و کسب و کار خودتان خواهید بخشید و خودتان از نظم به وجود آمده متحیر خواهید ماند و همچنین شما قادر خواهید بود که در عرض یک ساعت کارهای چهار ساعت خودتان را انجام بدهید.

 

[button text=”سفارش این محصول با تخفیف 80 درصدی” color=”success” radius=”10″ expand=”0″ link=”https://zehnekhalag.ir/p80″]

[/col]

[/row]